warunki skorzystania z programu

program pierwsze mieszkanie – warunki

Jeśli zastanawiasz się, jak skorzystać z Bezpiecznego Kredytu na 2% w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, jesteś na dobrej stronie. Ostateczna i pełna lista kryteriów dla tego programu zostanie opublikowana po uchwaleniu odpowiedniej ustawy, która będzie stanowiła jego podstawę

Na stronie publikujemy aktualne kryteria, które zostały już ogłoszone na podstawie deklaracji przedstawicieli ministerstwa Rozwoju i Technologii.

kto może skorzystać z programu pierwsze mieszkanie

W przypadku każdego rządowego programu istnieją pewne warunki, które należy spełnić, by z niego skorzystać. Podobnie jest z programem Pierwsze Mieszkanie. Poniżej przedstawiamy listę kryteriów uwzględnianych w tym programie.

Z Bezpiecznego Kredytu na 2% skorzystać będą mogły:

osoby poniżej 45. roku życia

Warunek ten musi spełniać przynajmniej jeden z wnioskodawców.

osoby samotne (single) oraz małżeństwa bez względu na posiadanie dzieci

W przypadku związków nieformalnych warunkiem przystąpienia do programu będzie posiadanie przynajmniej jednego wspólnego dziecka.

osoby nie posiadających aktualnie i w przeszłości żadnej nieruchomości mieszkalnej

Warunek ten muszą spełniać oboje kredytobiorcy. Wyjątek 1: nabycie maksymalnie jednej nieruchomości w drodze dziedziczenia bądź darowizny i zbycie jej przed 18 rokiem życia. Wyjątek 2: nabycie w drodze dziedziczenia maksymalnie 50% jednej nieruchomości i nie zamieszkiwanie w niej od przynajmniej 12 miesięcy.

Warunkiem zakwalifikowania do programu Pierwsze Mieszkanie jest posiadanie zdolności kredytowej.

Jeśli chcesz wyliczyć swoją zdolność kredytową skorzystaj 🡪 z tego formularza. W przypadku obcokrajowców dodatkowym warunkiem jest prowadzenie gospodarstwa na terytorium Polski.

program pierwsze mieszkanie a mieszkanie bez wkładu własnego

Jeśli chcesz skorzystać z programów Pierwsze Mieszkanie oraz Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, istnieje możliwość ich połączenia, co pozwoli na uniknięcie konieczności wniesienia środków własnych.

W takim przypadku, aby spełnić warunki programu, należy najprawdopodobniej wciąż spełnić kryteria osobowe określone w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Warto jednak pamiętać, że wykluczeniem z programu jest posiadanie kredytu hipotecznego na nieruchomość mieszkalną w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o Bezpieczny Kredyt.

Cofnięcie bezpiecznego kredytu 2%

Korzystając z programu Pierwsze Mieszkanie i zaciągając Bezpieczny Kredyt na 2%, trzeba będzie zaakceptować dodatkowe ograniczenia i restrykcje, które nie są obecne w zwykłym kredycie hipotecznym.

W jakich sytuacjach należy zwrócić dopłaty? 

Dopłaty należy zwrócić w sytuacji, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe (art. 297 § 1 lub 2 kodeksu karnego) popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Dopłaty podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku, wraz z odsetkami ustawowymi.

W jakich sytuacjach dopłaty zostaną wstrzymane?

 • w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego realizowanego z wykorzystaniem środków Bezpiecznego Kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął prowadzenia gospodarstwa domowego w tym lokalu/domu,
 • kredytobiorca zbył prawo własności kredytowanego domu lub mieszkania (z wyjątkiem sytuacji rozszerzenia wspólności ustawowej),
 • zbył spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców),
 • zmieniono sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
 • wynajęto lub użyczono nieruchomość lub jego część,
 • kredytobiorca nabył prawo własności do innego lokalu/domu, chyba że w drodze dziedziczenia,
 • kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy drugi kredytobiorca dalej prowadzi gospodarstwo domowe w tej nieruchomości lub nieruchomość została wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego,
 • kredytobiorca udostępnił do zamieszkania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego mieszkanie lub dom, osobie:
  • która w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie kredytu prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z kredytobiorcą
  • będącej drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła wspólnie gospodarstwa domowego, jeśli w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego w dniu udzielenia kredytu powodowałoby brak możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2%,
 • w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość,
 • w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy Bezpiecznego Kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat (z wyjątkiem śmierci),
 • w okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca dokonał przedterminowej spłaty kredytu z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • spłaty tej dokonano po upływie 3 lat od udzielenia kredytu lub
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją lub
  • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekracza 200 000 zł lub
  • łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu,
 • nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

Limity w programie pierwsze mieszkanie

Dotychczas przekazywane informacje dotyczące programu Pierwsze Mieszkanie i Bezpiecznego Kredytu na 2% sugerują, że nie będzie limitów cenowych ani wielkości metrażu nieruchomości, ale może wystąpić ograniczenie w środkach przeznaczonych na dopłaty.

W pierwszym roku programu, czyli w 2023 roku, nie przewiduje się takiego limitu, ale w kolejnych latach może to mieć duże znaczenie dla otrzymania dopłat.

Ponieważ kluczowym warunkiem otrzymania Bezpiecznego Kredytu na 2% będzie posiadanie zdolności kredytowej, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci zwiększyć zdolność kredytową i przeprowadzimy przez wszystkie formalności 🡪 przejdź do formularza kontaktowego.

Chcesz kupić swoją

Pierwszą
Nieruchomość?

Przygotowałem kurs video online, który przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu nieruchomości. Nauczę Cię w nim jak:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

NAPISZ, ZADZWOŃ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ. MOŻESZ LICZYĆ NA:

anna konopacka ekspertka finansowa
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
polityka prywatności
anna konopacka ekspertka finansowa